XIV edycja konkursu „Być Polakiem”

Fundacja „Świat na Tak” organizuje kolejną edycję konkursu „Być Polakiem”. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży szkół polonijnych na całym świecie oraz ich nauczycieli.

2023_-_02A_-_PLAKAT_KONKURSU_

Polega na samodzielnym przygotowaniu przez ucznia pracy w trzech formach: pracy plastycznej, pracy pisemnej w j. polskim lub filmu wideo o konkretnej tematyce. Przedmiotem Konkursu dla nauczycieli jest natomiast przygotowanie konspektu lekcji gramatycznej.

Cele konkursu dla dzieci i młodzieży:
1. Przygotowanie do pełnienia roli „ambasadora polskości” w kraju zamieszkania.
2. Uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej.
3. Kształtowanie postaw patriotycznych.
4. Poznawanie historii Polski splecionej z historią swojej rodziny.
5. Doskonalenie sprawności języka polskiego.
6. Ukazanie bogactwa dwukulturowości i dwujęzyczności.

Cele konkursu na nauczycieli:
1. Promowanie atrakcyjnych dla uczniów sposobów prezentacji wiedzy o języku polskim metodą komunikacyjną.
2. Zwrócenie uwagi nauczycieli na wagę nauczania gramatyki języka polskiego.
3. Uzasadnienie potrzeby funkcjonalnego nauczania gramatyki języka polskiego. 
4. Popularyzacja metody harmonijnego łączenia i wzajemnego uzupełniania się wszystkich elementów lekcji  „struktur gramatycznych ukrytych w tekstach”
5. Promocja innowacyjnych sposobów wdrażania i utrwalania materiału gramatycznego.
6. Zainteresowanie uczniów gramatyką języka polskiego.
7. Zwiększanie kompetencji językowych dzieci i młodzieży polonijnej.

Wszelkie informacje szczegółowe nt. konkursu, w tym harmonogram, tematy prac, wymagania formalne znajdują się na stronie konkursu www.bycpolakiem.pl

Prace należy nadsyłać w terminie do 18 marca 2023 r.